Logo Lyreco

Hemmeligheden bag virksomhedens succes – samarbejde

Del via:

Den måde, vi arbejder på til daglig, er under forandring. I takt med at virksomheder udvikler sig, og der sker teknologiske fremskridt, er samarbejde blevet et vigtigt fokusområde. Professor Ulrich Weinberg, leder af School of Design Thinking ved Hasso-Plattner-instituttet i Potsdam, er gået i spidsen for dette skift, og lægger mere vægt på en samlet gruppeindsats end individuel konkurrence i professionelle miljøer og andre steder. Professoren har givet Staples Business Advantage et indblik i, hvad samarbejde er, og hvorfor det er så vigtigt.

Slut med Brockhaus-tankegangen

Under et Ted X-foredrag ved professor Weinberg forklarede han begrebet "Brockhaus Thinking". Han udviklede modellen som en metafor for den lineære tankegang, der er fremherskende i de fleste organisationer i dag.

"Brockhaus" henviser til en berømt encyklopædi, der var almindelig i Tyskland i 200 år, men ophørte i 2014. Udgiverne forpassede lejligheden til at digitalisere bøgerne, så de blev aldrig overført til de moderne medier, som så mange læsere forlader sig på i dag. Weinberg bruger encyklopædierne til at illustrere en lineær tankemodel – en model, hvor oplysningerne præsenteres på en logisk måde, fortløbende fra A-Z. Bøgerne indeholder kun en begrænset mængde information. Deres manglende evne til at følge med tiden har betydet, at informationerne bliver forældede. 

Han forklarer: "[Det] er den måde, jeg har fundet indtil videre, til nemmest at beskrive det paradigmeskift, der har fundet sted – fra den gamle analoge, lineære tankegang til en ny digital sammenhængende tankegang, eller Network Thinking." 

Weinberg indrømmer, at selvom ideen bag denne udvikling lyder enkel, så er der masser at slås med, som f.eks. at "vi lever i en verden, der er defineret af den slags [lineære] strukturer." 

De strukturer, der indrammer vores standardiserede "lineære tankegang", bliver præsenteret for os i en tidlig alder gennem skolesystemer, mener professoren. Det er der, vi først lærte at konkurrere i stedet for at samarbejde. "Vi er ikke forberedt på et samfund præget af samarbejde," hævder Weinberg. "Vi er alle forberedt på et meget konkurrencepræget miljø".

Vigtighed hænger på mange arbejdspladser sammen med "individuel konkurrence", og det er tydeligt allerede i de første år. Weinberg mener, at skolerne er der, hvor vi ser "vendepunktet for Brockhaus Thinking". Han spekulerer over, om der er fokus på at se for snæversynet på tingene. 

"Det handler ikke om kombinationen […] Det handler mere om den enkelte måling, som vi øver os på i skole. I første klasse lærer børnene, at deres klassekammerater er deres konkurrenter – de skal være bedre end de andre børn. Alle børn lærer det samme mønster – og det er ikke et mønster, der handler om samarbejde, men tværtimod om konkurrence." 

 

Det er på dette tidspunkt, vi begynder at falde ind i Brockhaus-tankegangens mønster, som det kan være svært at navigere rundt i senere i livet. Som Weinberg forklarer: "Problemet er i virkeligheden, at i den netværksforbundne verden, vi lever i nu, er denne form for mønster forældet"

Det ser ud til, at grænserne for Brockhaus-tankegangen skal nedbrydes, for at virksomhederne kan indføre nye metoder og komme videre. Teamwork er en vigtig del af denne proces, og noget flere og flere virksomheder gerne vil implementere. Efter Weinbergs mening, ville det være meget nemmere for virksomhederne, hvis de studerende forlod den akademiske verden med kendskab til "networking" med det formål at bringe folk sammen. Virksomhedernes fremtidige succes ligger i det kollektive – og derfor kunne det godt se ud til, at netværkstænkning er det næste nødvendige skridt. 

 

Samarbejde og netværkstænkning

Den stigende kompleksitet i den verden, vi lever i, kræver, at vi tænker ud af boksen. Hvis en person går én vej for at løse et problem, kan man hævde, at det ikke så effektivt og produktivt, som hvis en gruppe arbejder sammen om at finde andre veje og løsninger. Det er netop udgangspunktet for netværkstænkning. Weinberg mener, at det er nødvendigt at bevæge sig hen imod et mere inkluderende og mindre individualiserede processer, hvis folk skal have mulighed for at være mere kreative og finde nye løsninger på komplekse problemer.  

Network Thinking-modellen, som Weinberg har udviklet, indeholder tre primære fokusområder: 

1. Tværfaglige teams – med folk fra andre teams eller afdelinger, der omfatter en bred vifte af input. 

2. Processen bør være iterativ – det handler ikke om at gennemarbejde et problem i en lige linje der dækker punkter fra A-Z. De forskellige trin skal gentages så mange gange, det er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende resultat.

3. Der arbejdes i varierende fysiske rum – det fysiske miljø, hvor arbejdet finder sted, er en faktor med stor indflydelse. Rummet skal understøtte samarbejdet. 

Netværkstænkning handler om at tilskynde mennesker til at arbejde sammen med deres kolleger i stedet for sideløbende med dem. Denne fælles tilgang, når den er korrekt understøttet og faciliteret, kan være en stor succes for en organisation. Netværkstænkning fokuserer på, hvor vigtigt det er at løsrive sig fra traditionelle, lineære metoder og tage moderne metoder, som favner bredere og opmuntrer til samarbejde, i brug. 

De tre skridt hen imod netværkstankegangen kan implementeres i alle virksomheder. Når det handler om projektarbejde, det være sig tankebygning eller problemløsning, skal du sørge for at medtage en række mennesker fra forskellige fagområder. Dette kan hjælpe til at få større indsigt i det enkelte projekt og føre til en overflod af unikke løsninger eller ideer. Tilskynd disse teams til ikke at tænke på, at opgaveløsningen eller idéprocessen skal være i et logisk A-Z-format. Når du giver dem frihed til at gentage forskellige stadier, hjælper det dem med at indsamle et væld af informationer, som de kan uddrage til centrale ideer på et senere tidspunkt. Endelig skal du sørge for, at de miljøer, de arbejder i, er udstyret, så de understøtter gruppetankegangsproces. Borde, der gør det muligt at arbejde tæt sammen i små grupper, flipovere, whiteboards og Post-it® Notes-sedler er alle eksempler på den slags udstyr, der kan være en hjælp, når folk arbejder med et væld af idéer. 

De ændringer, som organisationer indfører for at tilpasse sig kravene fra den moderne verden, går endnu længere end processer. I nogle tilfælde er det selve de organisatoriske strukturer, som er ændret for at tilpasse sig en mere integreret måde at arbejde på. Ifølge Weinberg bør begrebet hierarki ændre sig radikalt og følge tidens ånd.
 

"Hvilke slags ledelsesmodeller er relevante i en verden, hvor tilslutningsmulighed, udveksling, åbenhed og samarbejde er centrale elementer og ikke konkurrence? Selvorganiserende teams behøver ikke en stor hierarkisk struktur over sig, fordi de kan gøre en masse ting på egen hånd. […] Vi anvender den slags strukturer, som faktisk holder os væk fra rigtig gode løsninger på komplekse problemer. Vi forsøger blot at løse komplekse problemer lige nu, men vi bruger ikke den fulde mentale formåen hos vores medarbejdere […] Vi må give dem lov til og mulighed for at bruge deres evner på en ny måde. ” 

 

På en nylig tur til Kina, hvor Weinberg skulle besøge den administrerende direktør for Haier, en af verdens største producenter af eludstyr, fik han et glimt af den slags kollaborative strukturer, som virksomheder kunne indføre i fremtiden. Efter at have læst professor Weinbergs bog om netværkstænkning, begyndte direktøren at indføre store ændringer:
 

"Han har 70.000 medarbejdere og er i gang med at omorganisere hele virksomheden mod et økosystem af mikrovirksomheder. Han giver folk mulighed for at være iværksættere inden for virksomhedens struktur, og jeg er helt enig med ham i, at det muligvis er den bedste struktur for store organisationer […] Jeg taler om radikale ændringer, radikale tiltag, som, efter min mening, er absolut nødvendige". 

 

 

Betydningen af fælles arbejdsområder

Den fysiske udformning af et arbejdsmiljø kan gå langt for at fremme en produktiv og innovativ tankegang. De traditionelle kontorlokaler, som vi kender dem, skal ændres, så der er plads til nye samarbejdsformer.

Weinberg lovpriser fordelene ved foranderlige arbejdsområder. Han forklarer, hvordan han har redefineret parametrene for arbejdsområder efter hans egne behov for samarbejde. Udviklingen af såkaldte 'We Q'-områder har været nøglen til at flytte fokus fra områder, som støtter den enkelte, til områder, der støtter den fælles tankegang.

"På School of Design Thinking designede vi såkaldte 'We Q'-rum, som rent faktisk ikke er 'IQ', der repræsenterer intelligensen hos en enkelt person, som i 'I'-modellen (hvor I'et står for 'jeg') – det er mere 'vi'-kvaliteterne, og det er det, vi har fokus på. Vi var nødt til redesigne rummene rent fysisk […] Arbejdsmiljøerne skal redesignes, og vi opfordrer virksomheder til at gøre det samme". 

 

Hvad samarbejdet i Weinbergers eget team angik, fandt han en alvorlig mangel på disponibelt udstyr. Ingen møbler gav mulighed for, at grupper på fire eller fem personer kunne arbejde sammen, og rummene var ikke indrettet, så de understøttede idéprocessen i gruppen. Han gik så langt som til at designe sit eget udstyr, som kunne opfylde kravene til mindre 'samarbejdsborde', der passede til små grupper. Inden for Network Thinking-modellen er det fysiske miljø en væsentlig del af det, der hjælper processen i gang. Miljøet skal gøre den dynamiske tankeproces nemmere.

 

Hvorfor samarbejde er vigtigt

Fordelene ved samarbejde er bemærkelsesværdige. Det styrker produktiviteten og effektiviteten og opmuntrer til teamwork og kommunikation. Fjern 'konkurrenceelementet', som er indgroet i så mange af os, når der arbejdes individuelt. Så så vil du muligvis finde ud af, at en fælles indsats giver stort udbytte. Med den verden, vi har i dag, hvor forbindelse er en så vigtig del af alt, hvad vi gør – især hvad den teknologiske udvikling og de sociale medier angår – giver det mening, at det påvirker den måde, vi arbejder og kommunikerer på. Ved at følge de tre trin, der er beskrevet i Network Thinking-modellen vil organisationer begynde at kunne se en reel positiv ændring i de daglige arbejdsprocesser og outputtet. Fra at forandre de mennesker, der arbejder i grupper, til at give frihed til en iterativ proces og lette samarbejdet ved hjælp af fysisk udstyr og forskellige arbejdsområder – det er enkle ideer til inddragelse, men de kan have stor indflydelse på, hvordan en virksomhed som helhed fungerer. 

Netværkstænkning er en fælles indsats – fra virksomheden, der gør denne måde at arbejde på mulig, til dem, der indgår i den gruppe, som udfører arbejdet. Som professor Weinberg formulerer det:
 

"Vi opfordrer folk til at slå sig sammen, bygge broer mellem forskellige afdelinger og opbygge tværfunktionelle, små teams, der kan arbejde hurtigere end store afdelinger […] Det giver nye chancer og masser af nye muligheder".

 

Del via:

Fortsæt med at læse

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form